Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Opinie sądowe
opinie przedsądowe

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Rzeczoznawca budowlany opinie sądowe

Opinie sądowe w kontekście budowlanym są to pisemne dokumenty opracowane przez rzeczoznawców budowlanych, które zawierają ich fachową opinię na temat stanu technicznego, oceny konstrukcji, bądź oceny różnych aspektów związanych z budynkami lub obiektami budowlanymi. Te opinie są wykorzystywane w postępowaniach sądowych, aby dostarczyć specjalistycznych informacji, bądź ocenę stanu technicznego danego budynku lub konstrukcji.

Elementy opinii sądowych:

 • analiza techniczna: opinie sądowe zawierają szczegółową analizę stanu technicznegobudynku, konstrukcji lub elementów budowlanych.
 • Rzeczoznawcy dokonują wnikliwej oceny, identyfikując potencjalne wady, uszkodzenia lub nieprawidłowości.
 • zgodność z przepisami: ocena zgodności wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi oraz umowami lub projektami.
 • rekomendacje dla sądu: opinie sądowe zawierają rekomendacje dotyczące dalszych działań naprawczych, modernizacyjnych lub konserwacyjnych, które mogą być konieczne w przypadku wykrycia usterek lub nieprawidłowości. Rekomendacje te mogą służyć jako podstawa dla sądu w podejmowaniu decyzji.
 • uzasadnione wnioski: opinie sądowe zawierają szczegółowe uzasadnienia, poparte fachową wiedzą, badaniami i dokumentacją, aby wyjaśnić i udowodnić swoje wnioski przedstawione sądowi.

Opinie sądowe są istotnym narzędziem w postępowaniach sądowych dotyczących budownictwa. Są one wykorzystywane jako źródło specjalistycznych informacji, które mogą pomóc sądom w rozstrzyganiu sporów związanych z wadami konstrukcyjnymi, technicznymi czy nieprawidłowościami w budynkach, a także służą jako wsparcie dla decyzji sądowych.

Opinie przedsądowe, zwane również ekspertyzami budowlanymi, są to profesjonalne opinie lub raporty techniczne sporządzone przez rzeczoznawców budowlanych przed wszczęciem postępowania sądowego. Są wykorzystywane jako dowody w celu wyjaśnienia aspektów technicznych związanych z budynkiem, konstrukcją lub innymi elementami budowlanymi, które mogą być przedmiotem sporu sądowego.

Elementy opinii przedsądowych:

 • analiza techniczna: dokładna ocena stanu technicznego danego budynku, konstrukcji lub elementów budowlanych. Rzeczoznawca budowlany przeprowadza szczegółową analizę, identyfikując ewentualne wady, uszkodzenia lub nieprawidłowości.
 • zgodność z przepisami: ocena zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami oraz umowami lub projektami.
 • rekomendacje i wnioski: opinia przed sądowa zawiera rekomendacje dotyczące ewentualnych działań naprawczych, modernizacyjnych lub konserwacyjnych, które mogą być konieczne w przypadku wykrycia usterek lub nieprawidłowości.
 • uzasadnienia: wszelkie wnioski i rekomendacje są poparte uzasadnieniem, opartym na solidnych badaniach, fachowej wiedzy oraz dokumentacji technicznej, aby wyjaśnić i uzasadnić stan techniczny budynku lub konstrukcji.

Opinie przedsądowe są istotnym elementem w procesach prawnych związanych z budownictwem. Są one wykorzystywane jako specjalistyczne źródło informacji technicznych, które mogą pomóc w wyjaśnieniu i rozstrzygnięciu sporów związanych z ewentualnymi wadami, uszkodzeniami lub innymi problemami technicznymi dotyczącymi nieruchomości.

Dr inż. Przemysław Stawiarskirealizuje opracowania techniczne przedsądowe i sądowe w przedmiocie:

 • analizy prawidłowości wykonania robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,
 • analizy prawidłowości budowy obiektów i konstrukcji budowlanych, - badania przyczyn pęknięć ścian, fundamentów, elementów konstrukcyjnych,
 • analizy zgodności wykonania robót budowlanych z umową, projektem i zasadami sztuki budowlanej,
 • analizy prawidłowości wykonania nawierzchni drogowych z kostki brukowej i granitowej,
 • oceny sprawowanego nadzoru budowlanego, w tym wskazania odpowiedzialności z zakresu odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenia),
 • zasadności i weryfikacji roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Rzeczoznawca budowlany ponadto wykonuje usługi polegające na:

 • zabezpieczeniu materiału dowodowego (wykonanych robót budowlanych) na potrzeby postępowania sądowego,
 • opracowaniu koreferatów opinii i ekspertyzrzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,
 • analizie błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów związanych (np. nieprawidłowo wszczętych postępowań w sprawie samowoli budowlanej, wadliwie przeprowadzonego postępowania w zakresie przystąpienia do użytkowania obiektu bez decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz zasadności naliczania opłat z tego tytułu itp.),
 • interpretacji przepisów Ustawy Prawo Budowlane i przepisów wykonawczych (w szczególności w zakresie art. 3 Ustawy Prawo Budowlane to jest kwalifikacji obiektów, budowli, budynków, urządzeń budowlanych, urządzeń technicznych).

Dr inż. Przemysław Stawiarski, będąc biegłym rzeczoznawcą budowlanym, skupia swoją działalność na szeroko pojętym rzeczoznawstwie w obszarze budownictwa. Jego specjalizacja obejmuje kompleksowe opracowania techniczne, zarówno przed sądowe, jak i sądowe, mające na celu analizę, ocenę oraz ekspertyzę różnorodnych aspektów związanych z branżą budowlaną.

Jednym z głównych obszarów ekspertyz dr inż. Przemysława Stawiarskiego jest analiza prawidłowości wykonywanych robót budowlanych oraz wykończeniowych, zwracając szczególną uwagę na takie elementy jak izolacje, dachy, fundamentowanie. Jego ekspertyzy obejmują także badanie budowy obiektów oraz konstrukcji budowlanych, weryfikację zgodności prac z umową, projektem oraz ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, a także analizę przyczyn ewentualnych uszkodzeń i pęknięć.

Rzeczoznawca budowlany oferuje szeroki zakres usług, włączając w to zabezpieczanie materiału dowodowego na potrzeby postępowań sądowych, przygotowywanie koreferatów opinii i ekspertyz, analizę błędów administracyjnych związanych z Ustawą Prawo Budowlane oraz interpretację przepisów prawnych w obszarze budownictwa.

Jego działalność nie ogranicza się wyłącznie do aspektów technicznych. Ponadto, dr inż. Przemysław Stawiarski zajmuje się również analizą odpowiedzialności karnej w budownictwie, szczególnie pod kątem zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego kompleksowe podejście i szeroka wiedza techniczna pozwalają mu świadczyć wszechstronne usługi, wspierając różnorodne potrzeby związane z działalnością budowlaną oraz procesami sądowymi.

Dr inż. Przemysław Stawiarski specjalizuje się w opracowaniach technicznych zarówno przedsądowych, jak i sądowych w obszarze budownictwa. Jego obszar ekspertyz obejmuje:

 • analizę prawidłowości wykonania robót budowlanych oraz wykończeniowych, szczególnie w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania.
 • oceny poprawności budowy obiektów i konstrukcji budowlanych. Badania przyczyn pęknięć ścian, fundamentów i elementów konstrukcyjnych.
 • analizę zgodności wykonanych prac budowlanych z umową, projektem oraz ogólnymi zasadami sztuki budowlanej.
 • oceny stanu technicznego, zużycia i identyfikację uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w kontekście konstrukcyjno-budowlanym.
 • analizę przyczyn katastrof budowlanych oraz awarii konstrukcji w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

Biegły rzeczoznawca budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski oferuje także szereg dodatkowych usług, takich jak:

 • zabezpieczenie materiału dowodowego, co ma kluczowe znaczenie w procesach sądowych, zwłaszcza związanych z realizacją robót budowlanych.
 • opracowywanie koreferatów opinii i ekspertyz innych rzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne oraz biegłych sądowych w obszarze szeroko rozumianego budownictwa.
 • analizę błędów administracyjnych związanych z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i przepisami pokrewnymi, włączając w to nieprawidłowo przeprowadzone postępowania dotyczące samowoli budowlanej, niewłaściwe procedury dotyczące użytkowania obiektu bez decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a także kwestie związane z naliczaniem opłat.
 • interpretację przepisów Ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów wykonawczych, szczególnie w zakresie art. 3 Ustawy Prawo Budowlane, dotyczących klasyfikacji obiektów, budowli, budynków, urządzeń budowlanych oraz urządzeń technicznych.
doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Opinie sądowe i przedsądowe doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Opinie sądowe i przedsądowe doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Opinie sądowe i przedsądowe
Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy

Tak mnie oceniają klienci

Gość @ ofachowcach.pl

Jestem bardzo zadowolony. Szybko i konkretnie. Rax na budowie i za 2 tygodnie eksperyza. Polecam wszystkim

Sąd Okręgowy We Wrocławiu

Biegły sądowy dr inż. Przemysław Stawiarski wykonał opinie bez zarzutu, a opinię przygotował na dwa tygodnie przed upływem terminu.

Prezes Sądu Rejonowego W Mysłowicach

Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości.

Adam @ ofachowcach.pl

(...) Jestem pod wrazeniem. Pan dr przyjechał na budowe profesjonalnie przygotowany. Zrobil pomiary odkrywki i dokładnie wszystko ozdjeciowal. Po 10 dniach dostalem wow takie opracowanie ze właściwie moj prawnik powiedział ze tez tak dobrej opinii jeszcze nie widzial. Bardzo polecam tego Pana.

Ksenia @ valuers.com.pl

Bo jakbyś jeszcze rzeczoznawcy budowlanego szukała to polecić mogę gościa który mnie bardzo pomógł a z tego co piszesz i Tobie by mógł. W takich sprawach jest bezkonkurencyjny, naprawdę zna się na rzeczy.

Prezes Sądu Rejonowego W Sieradzu Ia.0131-136/17

Opinia biegłego sądowego dr inż. Przemysława Stawiarskiego została sporządzaona rzetelnie. Sędzia nie miał zastrzeżeń co do oceny merytorycznej opinii.

Prezes Sądu Rejonowego W Lublin-zachód W Lublinie Adm 0131-77/14

Opinia biegłego sądowego dr inż. Przemysława Stawiarskiego była obszerna, szczegółowa, kompletna, przydatna w postępowaniu, złożona w zakreślonym terminie

Marcin @ ofachowcach.pl

Polecam wszystkim Pana Stawiarskiego, jest idealnym fachowcem nie znam innego takiego człowieka normalnie słowa tego nie opiszą jak Pan Stawiarski pomógł mi z tą ekspertyzą. Dzwońcie jeżeli macie jakiś problem do Pan Stawiarskiego a na 100% będziecie zadowoleni tak jak ja. POLECAM 100% GWARANCJI

Prokuratura Rejonowa Lublin-północ W Lublinie Adm 0151-352/18

Opinia biegłego sądowego dr inż. Przemysława Stawiarskiego została oceniona jako rzetelna i kompletna i opracowana w czasie zadeklarowanym przez biegłego.

Paweł M @ Rzeczoznawca Budowlany

Kilka razy trafiłem na Pana opracowania a nawet sam wysłałem kilku klientów do Pana. Robi Pan całkiem sensowna robotę

Tu mnie polecają

Piotr345@budnet.pl

(...) Przy takim gotowym domu modułowym nie zapominajcie, żeby dokładnie zweryfikować stan techniczny. Najlepiej zlecić to dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://stawiarski.com.pl/, który siedzi w tej branży od wielu lat i zna potencjalne pułapki przy zakupie domów.

Radowsław72@remont.biz.pl

Samodzielne próby suszenia mieszkania nie mają większego sensu. Może Ci się wydawać, że wilgoci już nie ma. Ale tak naprawdę będzie i zrobi problem w ciągu kilkunastu tygodni albo jeszcze szybciej. (...) Ekspertyzami budowlanymi i nie tylko zajmuje się dr. inż. Przemysław Stawiarski, którego ofertę poznasz na stronie https://stawiarski.com.pl/. Sprawdź sam!

Piotr345@budnet.pl

(...) Zainwestować w skrupulatną weryfikację stanu budynku przez rzeczoznawcę budowlanego, takiego jak dr. inż. Przemysław Stawiarski. Więcej o nim przeczytacie na stronie https://stawiarski.com.pl/. To autorytet w branży budowlanej i jeśli powierzać komuś sprawdzenie budynku, to tylko jemu.

Tomasz98@budowainfo.pl

(...) Pamiętaj tylko, że wszystko powinien nadzorować profesjonalny rzeczoznawca budowlany, taki jak dr. inż. Przemysław Stawiarski. Przeczytasz o jego usługach na stronie https://stawiarski.com.pl/. Zdecydowanie warto zainwestować w eksperta budowlanego, który zweryfikuje poczynania i uczciwość ekipy budowlanej.

Tomasz98@budowainfo.pl

(...) Przy montowaniu u siebie instalacji fotowoltaicznej warto zadbać o profesjonalny nadzór, który jest gwarancją rzetelności fachowców i wydajności instalacji. Możecie to zlecić dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu. Przejdźcie na stronę https://stawiarski.com.pl/i sprawdźcie sami.

Piotr345@budnet.pl

(...) Nie oszczędzaj też na profesjonalnym nadzorze budowlanym. To gwarancja rzetelnego wykonania prac przez budowlańców. Zleć do dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://stawiarski.com.pl/, a nie będziesz musiał się obawiać o uczciwość fachowców, czy faktyczny stan techniczny budynku.

Radosław72@remont.biz.pl

(...) Potencjalny remont to dziesiątki tysięcy złotych. Lepiej tego uniknąć. Wystarczy, że zlecicie wykonanie ekspertyzy budowlanej dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://stawiarski.com.pl/- i będziecie mieć pewność, że budynek jest w dobrym stanie.

Piotr345@budnet.pl

(...) Przy kupowaniu mieszkań najważniejszą sprawą jest stan techniczny. Bez specjalistycznej wiedzy ciężko będzie go sprawdzić. Dlatego uważam, że najlepszym sposobem będzie zlecenie tego https://stawiarski.com.pl/dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu, o którym więcej dowiecie się na tej stronie.

Radosław72@remont.biz.pl

(...) Pamiętaj też, żeby nadzorować ekipę budowlaną, która będzie robić Ci remont. Najlepiej zleć to dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://stawiarski.com.pl/- i zyskaj spokój, że nad efektem prac budowlanych czuwa ekspert z wieloletnim doświadczeniem.

Piotr345@budnet.pl

(...) Coraz łatwiej trafić na bubla. Dlatego najlepiej przed zakupem zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://stawiarski.com.pl/- który dokładnie zweryfikuje stan techniczny i formalności związane z mieszkaniem. Dzięki temu łatwiej będzie Wam podjąć decyzję zakupową.

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) W każdym razie zanim dokonasz zakupu - zleć wykonanie ekspertyzy budowlanej dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu, który jest rzeczoznawcą budowlanym. https://stawiarski.com.pl/. Przejdź na stronę i dowiedz się więcej. Taka ekspertyza to jedyna gwarancja na zakup porządnej nieruchomości.

Piotr345@budnet.pl

(...) Jeśli będziesz wprowadzał się na dłużej. Takie sprawy najlepiej załatwi rzeczoznawca budowlany, taki jak dr. inż. Przemysław Stawiarski. https://stawiarski.com.pl/- Tutaj poznasz jego ofertę. Sprawdź sam, jeśli chcesz wynająć coś pewnego bez żadnych niekorzystnych zapisów w umowie.

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) Niezależnie co byś kupował, wszędzie można się nadziać na pułapkę w formie jakichś ukrytych kosztów, czy konieczności remontu. Możesz tego uniknąć, jeśli przed zakupem zlecisz wykonanie profesjonalnej ekspertyzy budowlanej dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu. Przejdź na stronę https://stawiarski.com.pl/ i sprawdź sam.

Piotr345@budnet.pl

(...) Tylko pamiętajcie, żeby nie wpaść w pułapkę niskiej ceny. Lepiej zlecić weryfikację każdego mieszkania rzeczoznawcy budowlanemu, o którym więcej przeczytacie na stronie https://stawiarski.com.pl/. Dr. inż. Przemysław Stawiarski to autorytet w branży budowlanej. Z pewnością pomoże Wam w zakupie mieszkania.

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) Jeśli planujecie zakup, to pamiętajcie, żeby przed transakcją sprawdzić formalności i stan techniczny. Jeśli się na tym nie znacie, to przejdźcie na stronę https://stawiarski.com.pl/i skorzystajcie z oferty dr. inż. Przemysława Stawiarskiego

Piotr345@budnet.pl

(...) Tylko pamiętaj, żeby przed władowaniem się w umowę najmu - zlecić weryfikację stanu technicznego budynku i formalności dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu, o którym więcej dowiesz się na stronie https://stawiarski.com.pl/. Sprawdź sam, bo obecnie bez rzeczoznawcy budowlanego bardzo łatwo wynająć albo kupić coś niezbyt ciekawego.

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) Przed zakupem domu pamiętaj, żeby dokładnie sprawdzić jego stan techniczny i dokumentacje. Najrozsądniej będzie to zlecić rzeczoznawcy budowlanemu - https://stawiarski.com.pl/. Dr. inż. Przemysław Stawiarski zajmuje się takimi rzeczami i czytałem, że jest bardzo polecany.

Piotr345@budnet.pl

(...) Wystarczy przed zakupem zlecić weryfikację dokumentów i stanu technicznego rzeczoznawcy budowlanemu, takiemu jak dr. inż. Przemysław Stawiarski. Wtedy będziecie mieć pewność odnośnie kupowanego mieszkania - niezależnie, czy od dewelopera, czy z rynku wtórnego. Przejdźcie na stronę https://stawiarski.com.pl/i sprawdźcie sami!

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) Od formalności, po stan techniczny poszczególnych pomieszczeń i budynku. Taką usługę oferuje dr. inż. Przemysław Stawiarski i przeczytasz o tym na stronie https://stawiarski.com.pl/. Bez weryfikacji rzeczoznawcy budowlanego bardzo łatwo kupić bubla. Przejdź na stronę wyżej i skonsultuj sprawę zakupu z profesjonalistą, a unikniesz problemów.

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) Dlatego warto dokładnie zweryfikować każdą nieruchomość przed zakupem. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług dr. inż. Przemysława Stawiarskiego - https://stawiarski.com.pl/- który świadczy usługi rzeczoznawcy budowlanego od wielu, wielu lat. Dzięki jego wiedzy bez problemu wybierzecie idealną nieruchomość.

Piotr345@budnet.pl

(...) Warto zainwestować w porządnego rzeczoznawcę budowlanego oferującego takie usługi. Takie usługi oferuje dr. inż. Przemysław Stawiarski. https://stawiarski.com.pl/- Tutaj znajdziecie więcej informacji.

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) Jak ktoś obecnie bierze się za nieruchomości, to powinien pamiętać o weryfikacji stanu technicznego, żeby nie wejść na minę. Pewnym rozwiązaniem będzie skorzystania z usług rzeczoznawcy budowlanego - https://stawiarski.com.pl/. Przejdźcie na stronę dr. inż. Przemysława Stawiarskiego i sprawdźcie sami.

Piotr345@budnet.pl

(...) Po sprawdzeniu mieszkania z rzeczoznawcą budowlanym, takim jak dr. inż. Przemysław Stawiarski - https://stawiarski.com.pl/- można się brać za zakupy. Bez takiej pomocy łatwo władować się w mieszkanie w słabym stanie technicznym. Zdecydowanie warto zainwestować w taką weryfikację przed zakupem.

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) W każdym razie przy inwestycji w dom warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy budowlanego. Wykonanie ekspertyzy budowlanej oferuje dr. inż. Przemysław Stawiarski, którego znajdziecie na stronie https://stawiarski.com.pl/. Sprawdźcie sami!

Piotr345@budnet.pl

(...) Tylko pamiętajcie, żeby weryfikować stan techniczny kupowanego mieszkania. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług rzeczoznawcy budowlanego. Autorytetem w tej branży jest dr. inż. Przemysław Stawiarski, o którym przeczytacie na tej stronie https://stawiarski.com.pl/. Warto sprawdzić!

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) Pamiętajcie tylko, żeby przed zakupem zweryfikować stan techniczny nieruchomości. To bardzo ważne, bo łatwo wejść na minę. Dlatego lepiej będzie skorzystać z pomocy dr. inż. Przemysława Stawiarskiego, żeby uniknąć problemów. Tutaj https://stawiarski.com.pl/znajdziecie więcej informacji.

Tomasz98@budowainfo.pl

(...) Ofert nie brakuje i łatwo nadziać się na mieszkanie w słabym stanie technicznym. Dlatego warto skorzystać z usług https://stawiarski.com.pl/dr. inż Przemysława Stawiarskiego, który zapewnia kompleksowe sprawdzenie nieruchomości. Sprawdźcie sami.

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) Rozpoczęcie teraz budowy wymaga strasznie wysokich nakładów finansowych. Dlatego pamiętajcie, żeby weryfikować prace budowlane. Na stronie https://stawiarski.com.pl/znajdziecie namiary na dr. inż. Przemysława Stawiarskiego, który zajmuje się takimi rzeczami.

Majster@budnet.phorum.pl

(...) Rozważcie skorzystanie z opinii biegłego rzeczoznawcy budowlanego https://stawiarski.com.pl/ekspertyzy-budowlane. Dr inż. Przemysław Stawiarski wykonuje takie ekspertyzy, dzięki którym będziecie mieli informacje czy budynek został wykonany prawidłowo czy firma powinna coś poprawić.

Dr inż. Przemysław Stawiarski jako ogólnopolski biegły rzeczoznawca sądowy pracuje na terenie całej polski