Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Ekspertyzy budowlane rzeczoznawca budowlany

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Ekspertyzy budowlane rzeczoznawca budowlany

Dlaczego należy zamówić ekspertyzy budowlane?

Ekspertyzę budowlaną przeprowadza się wówczas kiedy między innymi planuje się ingerować w strukturę obiektu, w każdym przypadku uszkodzeń czy zarysowań, z potrzeby zweryfikowania wytrzymałości struktury budynku i oczywiście w sytuacji planowanych modyfikacji trybu eksploatacji obiektu. Ekspertyza budowlanafunkcjonuje jako skuteczna technika w rozstrzyganiu sporupomiędzy zleceniodawcą, a wykonawcą, ewentualnie pomiędzy konsumentem finansującym, a deweloperem. Może być też konieczna, aby wnioskować zwrotu nakładów, czy kosztów reperacji usterki na drodze sądowej.

Oferta eksperty budowlanej

Ekspertyza Budowlana stanowi niezwykle kompletne studium, które prezentuje diagnozę inżyniera budowlanego udokumentowaną doświadczeniami i oczywiście kompetencjami eksperta. Funkcjonuje jako rozszerzona postać oceny budowlanej lub analizy technicznej lub opinii technicznej.

Ekspertyzy budowlane moża podzielić na:

 • Konstrukcyjna która definiuje stan technicznystruktury i wytrzymałość detali budowlanych poczynając od fundamentów, murów oporowych, ścian, stropów, a kończąc na elementach konstrukcji dachu. Ekspertyza taka zawiera dokładny raport techniczny.
 • Wytrzymałości betonu której zamysłem jest ustalenie kondycji detali i konstrukcji betonowych jak również ekspercka, profesjonalna ocena rezultatów wykonanych pomiarów sklerometrycznych.
 • Rys i pęknięć której celem jest ustalenie i wskazanie przyczyny powstawania uszkodzeń, a także wnikliwa ocena zagrożenia jakie może nieść ze sobą konkretne pęknięcie czy rysa na ścianach nośnych lub stropach dla trwałości struktury obiektu.
 • Na przykład w związku z planowaną przeróbką lub przebudową ściany nośnej której celem jest ustalenie czy i jakie zagrożenia niesie z sobą projekt wykonania otworu w takiej ścianie, w tym prawdopodobny wpływ na strukturę całego obiektu. Ponadto określenie technologii jakiej powinni użyć projektant i wykonawca.
 • Modyfikacji trybu eksploatacji obiektu jeżeli modyfikacja dotyczy aktywności do której przypisane są całkowicie odmienne wymogi eksploatacji obiektu. Chodzi na przykład o zasady bezpieczeństwa pożarowego, zdrowotnego, innych założonych parametrów technicznych nośności stropów itp.
 • Zawilgoceń i przeciekówpoprzez zlokalizowanie ognisk zawilgoceń i przecieków, a w konsekwencji propozycja technicznych rozwiązań problemów. Sugestie dotyczące napraw i późniejszej pielęgnacji miejsc zagrożonych.
 • Ekspertyza mykologiczna pozwala ustalenić czy w jakimś fragmencie obiektu, ewentualnie pomieszczeniu, pojawiają się grzyby i oczywiście jaki mają wpływ na własności struktury obiektu teraz lub w dalszej perspektywie, a przede wszystkim jakie jest zagrożenia dla zdrowia osób w takich miejscac funkcjonujących.

Jakie są etapy wykonania ekspertyzy budowlanej?

Po otrzymaniu zamówienia kompetentny rzeczoznawca budowlany skontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu dokonania wizji lokalnej. Stanowi ona obligatoryjną podstawę określenia stanu rzeczywistego. W czasie audytu ekspert budowlany przeprowadzi wszystkie konieczne pomiary. W zależności od typu zleconej Ekspertyzy Budowlanej zaleci wykonie prac odkrywkowych i przeprowadzi niezbędne specjalistyczne testy. Wówczas opracowane będzie dla Zleceniodawcy skrupulatne omówione to znaczy Ekspertyza Budowlana w której ocena eksperta budowlanego będzie wzbogacona o rezultaty doświadczeń wraz ze wskazaniem odpowiednich norm budowlanych. Taką ekspertyzę wykonuje się dla Zleceniodawcy w postaci dokumentacji tradycyjnej oraz w edycji elektronicznej.

Kiedy Zleceniodawca tego oczekuje można pojawić się na wizji lokalnej nawet w dniu zapytanie. Na opracowanie ekspertyzy budowlanej potrzeb jest kilka roboczych co oczywiście jest uzależnione od poziomu wieloaspektowość zlecenia i realizowanych doświadczeń. Niekiedy jednak trzeba brać pod uwagę fakt, że na wyniki z laboratorium oczekuje się nawet do 30 dni).

Ekspertyzy budowlane zawierają (w zależności od zlecenia):

 • opinię techniczną czyli wnikliwą analizę statusu technicznego obiektu ewentualnie określonej jego część części
 • dokładne badania, praktycznie w każdym przypadku także laboratoryjne,
 • prace odkrywkowe w celu właściwego zdiagnozowania genezy źródła,
 • profesjonalne narzędzia za pomocą których dokonujemy ekspertyz,
 • ocenę projektu budowlanego,
 • sugestie bogatej palety rozstrzygnięć czy reperacji

Koszty sporządzenia ekspertyzy budowlanej

Nigdy nie uda się stworzyć twardego cennika przygotowania ekspertyzy budowlanej bowiem i rozmiar i funkcje analizowanego obiektu mogą być diametralnie różne. Jest to jednak co najmniej wydatek kilku tysięcy złotych. Niezbędny w tym zakresie jest kontakt telefoniczny lub email. Wówczas już przy wstępnej konsultacji Zleceniodawca otrzyma dokładny koszt omawianej ekspertyzy budowlanej.

W zależności od rodzaju ekspertyzy zaleca się badania laboratoryjne, pomiary, a czasem także prace odkrywkowe.

Analiza i opracowanie dokumentacji

Na podstawie zebranych danych, rzeczoznawca sporządza szczegółową dokumentację zawierającą ocenę techniczną, wyniki badań oraz zalecenia naprawy lub konserwacji.

Ekspertyzy budowlane są niezwykle istotne w przypadku wszelkich prac remontowych, budowlanych lub w sporach prawnych dotyczących stanu technicznego obiektów. Poprzez kompleksowe badania i analizy, pozwala ona na rzetelne oszacowanie stanu budowli oraz podejmowanie trafnych decyzji związanych z naprawami czy modernizacją.

Pomoc w rozstrzyganiu sporów

Ekspertyzy budowlane są przydatne w rozwiązywaniu sporów między zleceniodawcą a wykonawcą. Pomagają w ustaleniu winy, konieczności naprawy bądź uzyskaniu odszkodowania.

Wsparcie w modernizacji

Przy planowaniu remontów lub modernizacji budynków, ekspertyzy mogą wykryć uszkodzenia, określić wytrzymałość konstrukcji i wskazać na konieczne zmiany.

Konieczność przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości

Ekspertyzy są istotne przy dokonywaniu transakcji nieruchomości, pomagając w ocenie technicznej budynku przed sprzedażą lub zakupem.

Zgodność z przepisami

Badania ekspertów pozwalają na weryfikację zgodności obiektu z normami i przepisami budowlanymi. Potrzeba przy utalaniu wartości nieruchomości W procesie oceny wartości nieruchomości ekspertyzy budowlane dostarczają ważnych informacji o stanie technicznym budynku.

Kontrola bezpieczeństwa

Ekspertyzy pomagają w ocenie bezpieczeństwa obiektów, identyfikując potencjalne zagrożenia dla użytkowników.

Wskazówki przy zamawianiu ekspertyz budowlanych

 • Wybór doświadczonego specjalisty. Ważne jest zlecenie ekspertyz osobom posiadającym odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w dziedzinie budownictwa.
 • Precyzyjne zdefiniowanie potrzeb. Dokładne określenie oczekiwań w ekspertyzie (rodzaj, zakres, przyczyny badania) ułatwi rzeczoznawcy przygotowanie trafnej opinii.
 • Rzetelność i obiektywizm. Ekspertyzy powinny być wykonane obiektywnie i rzetelnie, zgodnie z normami oraz zrozumiałym językiem.
 • Wnikliwa analiza raportów. Po otrzymaniu raportu ekspertyzy, ważne jest wnikliwe zapoznanie się z zawartością oraz skonsultowanie jej z odpowiednimi specjalistami, jeśli to konieczne.

Ekspertyzy budowlane stanowią nieocenioną pomoc w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych, zarówno przed przystąpieniem do remontu, jak i w przypadku sporów czy transakcji dotyczących nieruchomości. Poprzez szczegółowe badania i analizy, zapewniają rzetelne informacje o stanie budynków oraz wskazują ewentualne działania naprawcze czy modernizacyjne.

Rzeczoznawca budowlany oferuje kompleksowe ekspertyzy budowlane, opinie techniczne oraz oceny techniczne. Te usługi są niezwykle istotne, zwłaszcza przy planowaniu remontów, modernizacji lub sprzedaży nieruchomości.

Korzyści z zamówienia ekspertyz budowlanych

 • Wspomaganie decyzji inwestycyjnych. Ekspertyzy budowlane stanowią podstawę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, pomagając ocenić stan techniczny obiektu i zidentyfikować ewentualne ryzyka inwestycyjne.
 • Podniesienie bezpieczeństwa. Badania ekspertów mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa obiektów budowlanych, wykrywając i eliminując potencjalne zagrożenia.
 • Wsparcie w konfliktach prawnych. Ekspertyzy są pomocne w rozstrzyganiu sporów prawnych, dostarczając obiektywnych opinii technicznych w kwestiach budowlanych.
 • Optymalizacja kosztów napraw. Poprzez wskazanie konkretnej przyczyny uszkodzeń, ekspertyzy umożliwiają precyzyjne określenie zakresu niezbędnych napraw.
 • Zabezpieczenie interesów. Przed rozpoczęciem prac remontowych czy modernizacyjnych, ekspertyzy dają pewność co do koniecznych działań oraz minimalizują ryzyko potencjalnych problemów.

Ekspertyzy budowlane są kluczowymi narzędziami pomagającymi w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych oraz w podejmowaniu decyzji związanych z inwestycjami, modernizacjami czy sprzedażą nieruchomości. Rzetelne badania ekspertów pomagają zminimalizować ryzyko inwestycyjne oraz wprowadzić odpowiednie zmiany czy naprawy w obiektach budowlanych.

doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Ekspertyzy budowlane rzeczoznawca budowlany doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Ekspertyzy budowlane rzeczoznawca budowlany doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Ekspertyzy budowlane rzeczoznawca budowlany

Sprawdź inne artykuły!

Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy