Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyzy Budowlane

Ekspertyzy budowlane
opinie techniczne

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Rzeczoznawca budowlany ekspertyzy budowlane opinie techniczne

Ekspertyzy budowlane to szczegółowe, pisemne analizy przeprowadzane przez rzeczoznawców budowlanych, których celem jest ocena techniczna stanu konstrukcyjnego, budowlanego lub użytkowego obiektów budowlanych. Te ekspertyzy mają kluczowe znaczenie w sektorze budowlanym, zarówno na etapie rozwoju nowych projektów, jak i przy analizie istniejących struktur budowlanych.

Elementy ekspertyz budowlanych:

 • ocena techniczna: celem ekspertyz budowlanych jest ocena stanu technicznego budynku, obiektu lub konstrukcji. Rzeczoznawca budowlany bada i analizuje stan techniczny, identyfikuje ewentualne wady, uszkodzenia czy nieprawidłowości w konstrukcji.
 • badanie przyczyn: ekspertyzy budowlane starają się również zidentyfikować przyczyny usterek, uszkodzeń lub awarii. Rzeczoznawca budowlany analizuje możliwe czynniki, które mogą wpływać na stan techniczny obiektu.
 • zalecenia i rekomendacje: na podstawie dokładnej analizy, ekspertyzy budowlane zawierają zalecenia dotyczące napraw, modernizacji lub konserwacji konstrukcji. Rzeczoznawca budowlany może także określić, czy dany obiekt nadaje się do użytkowania, czy też wymaga napraw lub zmian.
 • dokumentacja prawna: ekspertyzy budowlane posiadają ważny charakter prawniczy i mogą być używane jako dokumentacja dowodowa w procesach sądowych lub w sporach dotyczących wad budowlanych.

Ekspertyzy budowlane są kluczowym narzędziem w diagnozowaniu stanu technicznego obiektów budowlanych, co umożliwia właściwe podejmowanie decyzji co do dalszych działań, w tym napraw, modernizacji czy oceny zdatności do użytku. Rzetelne i fachowe ekspertyzy są niezmiernie istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości budynków i konstrukcji.

Opinie technicznew branży budowlanej są pisemnymi dokumentami tworzonymi przez Rzeczoznawców budowlanych, mającymi na celu przedstawienie fachowej oceny stanu technicznego lub pewnych aspektów związanych z konstrukcją, budowlą lub procesem budowlanym. Te opinie są wykorzystywane jako narzędzie informacyjne w celu podejmowania decyzji, rozwiązywania sporów czy podejmowania działań naprawczych w przypadku wykrycia problemów.

Elementy opinii technicznych:

 • ocena stanu technicznego: opinie techniczne zawierają szczegółową ocenę stanu technicznego budynku, konstrukcji lub elementów budowlanych. Specjaliści dokonują analizy, wskazując na ewentualne wady, uszkodzenia lub nieprawidłowości.
 • badanie zgodności z normami: opinie techniczne mogą także dotyczyć zgodności wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi oraz z umowami lub projektami.
 • rekomendacje i zalecenia: opinie techniczne zawierają rekomendacje dotyczące działań naprawczych, modernizacyjnych lub konserwacyjnych, które mogą być konieczne w przypadku wykrycia usterek lub nieprawidłowości.
 • uzasadnione argumenty: opinie techniczne zawierają szczegółowe uzasadnienia i argumentację popartą fachową wiedzą oraz ewentualnymi badaniami, które popierają wnioski i rekomendacje przedstawione w opinii.

Opinie techniczne w budownictwie są istotnym narzędziem służącym do dostarczania informacji technicznych, wyjaśniania problemów oraz sugerowania działań naprawczych lub usprawnień. Pełnią kluczową rolę w podejmowaniu decyzji związanych z utrzymaniem, modernizacją lub rozbudową budynków, a także w rozstrzyganiu ewentualnych sporów prawnych związanych z wadami konstrukcyjnymi czy technicznymi.

Rzeczoznawca budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski realizuje usługi związane z rzeczoznawstwem w zakresie budownictwa na terenie całej Polski. Specjalizuje się w przedmiocie zagadnień odszkodowawczych z tytułu nierzetelnie pełnionych funkcji technicznych w budownictwie. Zakres powyższych obejmuje sporządzanie pisemnych opracowań (ekspertyz budowlanych, opinii technicznych, opinii sądowych) w zakresie weryfikacji ekspertyz budowlanych:

 • prawidłowości wykonanych robót budowlanych w szczególności dotyczących:
  • izolacji przeciwwilgociowych/przeciwwodnych fundamentów,
  • izolacji przeciwwodnych tarasów i balkonów,
  • wykonania dachów (więźby dachowej, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich),
  • prac wykończeniowych (tynków wewnętrznych, zewnętrznych, montażu stolarki okiennej),
  • wykonania nawierzchni z kostki brukowej i granitowej,
 • zgodności wykonania robót budowlanych z umową, projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej,
 • zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,
 • przyczyn pęknięć ścian, fundamentów, elementów konstrukcyjnych,
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń budynków, konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • oceny sprawowanego nadzoru budowlanego, w tym wskazania odpowiedzialności z zakresu odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenia).

Rzeczoznawca budowlany czym dodatkowo się zajmuje

Rzeczoznawca budowlany wykonuje usługi specjalne polegające na:

 • zabezpieczeniu materiału dowodowego (wykonanych robót budowlanych) na potrzeby postępowania sądowego,
 • opracowaniu koreferatów opiniii ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,
 • analizie błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów związanych (np. nieprawidłowo wszczętych postępowań w sprawie samowoli budowlanej, wadliwie przeprowadzonego postępowania w zakresie przystąpienia do użytkowania obiektu bez decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz zasadności naliczania opłat z tego tytułu itp.),
 • interpretacji przepisów Ustawy Prawo Budowlane i przepisów wykonawczych (w szczególności w zakresie art. 3 Ustawy Prawo Budowlane to jest kwalifikacji obiektów, budowli, budynków, urządzeń budowlanych, urządzeń technicznych).

Rzeczoznawca budowlany odgrywa kluczową rolę w branży budowlanej, przynosząc wszechstronną wiedzę i umiejętności, które mają zastosowanie w różnorodnych aspektach tej dziedziny. Jego specjalizacja w dziedzinie rzeczoznawstwa budowlanego obejmuje szeroki zakres działań mających na celu ocenę, kontrolę oraz analizę różnych aspektów budownictwa.

Jednym z głównych zadań rzeczoznawcy budowlanego jest przeprowadzanie ekspertyz budowlanych i opinii technicznych. Te pisemne dokumenty zawierają szczegółowe analizy i oceny dotyczące stanu technicznego, jakości wykonania oraz zgodności z projektem i przepisami wykonanych prac budowlanych. Weryfikują one m.in. izolacje, prace wykończeniowe, wykonanie dachów czy nawierzchni, a także identyfikują przyczyny ewentualnych uszkodzeń czy wad.

Rzeczoznawca budowlany bierze również udział w procesach sądowych, zapewniając zabezpieczenie materiału dowodowego związane z realizacją robót budowlanych. Jego zadaniem jest opracowywanie koreferatów opinii i ekspertyz innych rzeczoznawców budowlanych oraz osób pełniących funkcje techniczne, co jest istotne w procesie sądowym.

Ponadto, rzeczoznawca budowlany analizuje błędy administracyjne związane z przepisami prawa budowlanego, dokonuje interpretacji tych przepisów oraz identyfikuje ewentualne nieprawidłowości w postępowaniu administracyjnym.

Ich kompleksowa wiedza obejmuje nie tylko techniczne aspekty budownictwa, ale również zagadnienia związane z prawem budowlanym, co jest niezwykle istotne w świecie inżynierii budowlanej. Dzięki temu rzeczoznawcy budowlani odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu jakości oraz zgodności z przepisami w wykonywanych pracach budowlanych, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości realizowanych inwestycji.

doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy

Tak mnie oceniają klienci

Gość @ ofachowcach.pl

Jestem bardzo zadowolony. Szybko i konkretnie. Rax na budowie i za 2 tygodnie eksperyza. Polecam wszystkim

Sąd Okręgowy We Wrocławiu

Biegły sądowy dr inż. Przemysław Stawiarski wykonał opinie bez zarzutu, a opinię przygotował na dwa tygodnie przed upływem terminu.

Prezes Sądu Rejonowego W Mysłowicach

Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości.

Adam @ ofachowcach.pl

(...) Jestem pod wrazeniem. Pan dr przyjechał na budowe profesjonalnie przygotowany. Zrobil pomiary odkrywki i dokładnie wszystko ozdjeciowal. Po 10 dniach dostalem wow takie opracowanie ze właściwie moj prawnik powiedział ze tez tak dobrej opinii jeszcze nie widzial. Bardzo polecam tego Pana.

Ksenia @ valuers.com.pl

Bo jakbyś jeszcze rzeczoznawcy budowlanego szukała to polecić mogę gościa który mnie bardzo pomógł a z tego co piszesz i Tobie by mógł. W takich sprawach jest bezkonkurencyjny, naprawdę zna się na rzeczy.

Prezes Sądu Rejonowego W Sieradzu Ia.0131-136/17

Opinia biegłego sądowego dr inż. Przemysława Stawiarskiego została sporządzaona rzetelnie. Sędzia nie miał zastrzeżeń co do oceny merytorycznej opinii.

Prezes Sądu Rejonowego W Lublin-zachód W Lublinie Adm 0131-77/14

Opinia biegłego sądowego dr inż. Przemysława Stawiarskiego była obszerna, szczegółowa, kompletna, przydatna w postępowaniu, złożona w zakreślonym terminie

Marcin @ ofachowcach.pl

Polecam wszystkim Pana Stawiarskiego, jest idealnym fachowcem nie znam innego takiego człowieka normalnie słowa tego nie opiszą jak Pan Stawiarski pomógł mi z tą ekspertyzą. Dzwońcie jeżeli macie jakiś problem do Pan Stawiarskiego a na 100% będziecie zadowoleni tak jak ja. POLECAM 100% GWARANCJI

Prokuratura Rejonowa Lublin-północ W Lublinie Adm 0151-352/18

Opinia biegłego sądowego dr inż. Przemysława Stawiarskiego została oceniona jako rzetelna i kompletna i opracowana w czasie zadeklarowanym przez biegłego.

Paweł M @ Rzeczoznawca Budowlany

Kilka razy trafiłem na Pana opracowania a nawet sam wysłałem kilku klientów do Pana. Robi Pan całkiem sensowna robotę

Tu mnie polecają

Piotr345@budnet.pl

(...) Przy takim gotowym domu modułowym nie zapominajcie, żeby dokładnie zweryfikować stan techniczny. Najlepiej zlecić to dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://www.stawiarski.com.pl/, który siedzi w tej branży od wielu lat i zna potencjalne pułapki przy zakupie domów.

Radowsław72@remont.biz.pl

Samodzielne próby suszenia mieszkania nie mają większego sensu. Może Ci się wydawać, że wilgoci już nie ma. Ale tak naprawdę będzie i zrobi problem w ciągu kilkunastu tygodni albo jeszcze szybciej. (...) Ekspertyzami budowlanymi i nie tylko zajmuje się dr. inż. Przemysław Stawiarski, którego ofertę poznasz na stronie https://www.stawiarski.com.pl/. Sprawdź sam!

Piotr345@budnet.pl

(...) Zainwestować w skrupulatną weryfikację stanu budynku przez rzeczoznawcę budowlanego, takiego jak dr. inż. Przemysław Stawiarski. Więcej o nim przeczytacie na stronie https://www.stawiarski.com.pl/. To autorytet w branży budowlanej i jeśli powierzać komuś sprawdzenie budynku, to tylko jemu.

Tomasz98@budowainfo.pl

(...) Pamiętaj tylko, że wszystko powinien nadzorować profesjonalny rzeczoznawca budowlany, taki jak dr. inż. Przemysław Stawiarski. Przeczytasz o jego usługach na stronie https://www.stawiarski.com.pl/. Zdecydowanie warto zainwestować w eksperta budowlanego, który zweryfikuje poczynania i uczciwość ekipy budowlanej.

Tomasz98@budowainfo.pl

(...) Przy montowaniu u siebie instalacji fotowoltaicznej warto zadbać o profesjonalny nadzór, który jest gwarancją rzetelności fachowców i wydajności instalacji. Możecie to zlecić dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu. Przejdźcie na stronę https://www.stawiarski.com.pl/i sprawdźcie sami.

Piotr345@budnet.pl

(...) Nie oszczędzaj też na profesjonalnym nadzorze budowlanym. To gwarancja rzetelnego wykonania prac przez budowlańców. Zleć do dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://www.stawiarski.com.pl/, a nie będziesz musiał się obawiać o uczciwość fachowców, czy faktyczny stan techniczny budynku.

Radosław72@remont.biz.pl

(...) Potencjalny remont to dziesiątki tysięcy złotych. Lepiej tego uniknąć. Wystarczy, że zlecicie wykonanie ekspertyzy budowlanej dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://www.stawiarski.com.pl/- i będziecie mieć pewność, że budynek jest w dobrym stanie.

Piotr345@budnet.pl

(...) Przy kupowaniu mieszkań najważniejszą sprawą jest stan techniczny. Bez specjalistycznej wiedzy ciężko będzie go sprawdzić. Dlatego uważam, że najlepszym sposobem będzie zlecenie tego https://www.stawiarski.com.pl/dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu, o którym więcej dowiecie się na tej stronie.

Radosław72@remont.biz.pl

(...) Pamiętaj też, żeby nadzorować ekipę budowlaną, która będzie robić Ci remont. Najlepiej zleć to dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://www.stawiarski.com.pl/- i zyskaj spokój, że nad efektem prac budowlanych czuwa ekspert z wieloletnim doświadczeniem.

Piotr345@budnet.pl

(...) Coraz łatwiej trafić na bubla. Dlatego najlepiej przed zakupem zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu - https://www.stawiarski.com.pl/- który dokładnie zweryfikuje stan techniczny i formalności związane z mieszkaniem. Dzięki temu łatwiej będzie Wam podjąć decyzję zakupową.

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) W każdym razie zanim dokonasz zakupu - zleć wykonanie ekspertyzy budowlanej dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu, który jest rzeczoznawcą budowlanym. https://www.stawiarski.com.pl/. Przejdź na stronę i dowiedz się więcej. Taka ekspertyza to jedyna gwarancja na zakup porządnej nieruchomości.

Piotr345@budnet.pl

(...) Jeśli będziesz wprowadzał się na dłużej. Takie sprawy najlepiej załatwi rzeczoznawca budowlany, taki jak dr. inż. Przemysław Stawiarski. https://www.stawiarski.com.pl/- Tutaj poznasz jego ofertę. Sprawdź sam, jeśli chcesz wynająć coś pewnego bez żadnych niekorzystnych zapisów w umowie.

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) Niezależnie co byś kupował, wszędzie można się nadziać na pułapkę w formie jakichś ukrytych kosztów, czy konieczności remontu. Możesz tego uniknąć, jeśli przed zakupem zlecisz wykonanie profesjonalnej ekspertyzy budowlanej dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu. Przejdź na stronę https://www.stawiarski.com.pl/ i sprawdź sam.

Piotr345@budnet.pl

(...) Tylko pamiętajcie, żeby nie wpaść w pułapkę niskiej ceny. Lepiej zlecić weryfikację każdego mieszkania rzeczoznawcy budowlanemu, o którym więcej przeczytacie na stronie https://www.stawiarski.com.pl/. Dr. inż. Przemysław Stawiarski to autorytet w branży budowlanej. Z pewnością pomoże Wam w zakupie mieszkania.

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) Jeśli planujecie zakup, to pamiętajcie, żeby przed transakcją sprawdzić formalności i stan techniczny. Jeśli się na tym nie znacie, to przejdźcie na stronę https://www.stawiarski.com.pl/i skorzystajcie z oferty dr. inż. Przemysława Stawiarskiego

Piotr345@budnet.pl

(...) Tylko pamiętaj, żeby przed władowaniem się w umowę najmu - zlecić weryfikację stanu technicznego budynku i formalności dr. inż. Przemysławowi Stawiarskiemu, o którym więcej dowiesz się na stronie https://www.stawiarski.com.pl/. Sprawdź sam, bo obecnie bez rzeczoznawcy budowlanego bardzo łatwo wynająć albo kupić coś niezbyt ciekawego.

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) Przed zakupem domu pamiętaj, żeby dokładnie sprawdzić jego stan techniczny i dokumentacje. Najrozsądniej będzie to zlecić rzeczoznawcy budowlanemu - https://www.stawiarski.com.pl/. Dr. inż. Przemysław Stawiarski zajmuje się takimi rzeczami i czytałem, że jest bardzo polecany.

Piotr345@budnet.pl

(...) Wystarczy przed zakupem zlecić weryfikację dokumentów i stanu technicznego rzeczoznawcy budowlanemu, takiemu jak dr. inż. Przemysław Stawiarski. Wtedy będziecie mieć pewność odnośnie kupowanego mieszkania - niezależnie, czy od dewelopera, czy z rynku wtórnego. Przejdźcie na stronę https://www.stawiarski.com.pl/i sprawdźcie sami!

Snowee24@forumbudownlane.jun.pl

(...) Od formalności, po stan techniczny poszczególnych pomieszczeń i budynku. Taką usługę oferuje dr. inż. Przemysław Stawiarski i przeczytasz o tym na stronie https://www.stawiarski.com.pl/. Bez weryfikacji rzeczoznawcy budowlanego bardzo łatwo kupić bubla. Przejdź na stronę wyżej i skonsultuj sprawę zakupu z profesjonalistą, a unikniesz problemów.

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) Dlatego warto dokładnie zweryfikować każdą nieruchomość przed zakupem. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług dr. inż. Przemysława Stawiarskiego - https://www.stawiarski.com.pl/- który świadczy usługi rzeczoznawcy budowlanego od wielu, wielu lat. Dzięki jego wiedzy bez problemu wybierzecie idealną nieruchomość.

Piotr345@budnet.pl

(...) Warto zainwestować w porządnego rzeczoznawcę budowlanego oferującego takie usługi. Takie usługi oferuje dr. inż. Przemysław Stawiarski. https://www.stawiarski.com.pl/- Tutaj znajdziecie więcej informacji.

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) Jak ktoś obecnie bierze się za nieruchomości, to powinien pamiętać o weryfikacji stanu technicznego, żeby nie wejść na minę. Pewnym rozwiązaniem będzie skorzystania z usług rzeczoznawcy budowlanego - https://www.stawiarski.com.pl/. Przejdźcie na stronę dr. inż. Przemysława Stawiarskiego i sprawdźcie sami.

Piotr345@budnet.pl

(...) Po sprawdzeniu mieszkania z rzeczoznawcą budowlanym, takim jak dr. inż. Przemysław Stawiarski - https://www.stawiarski.com.pl/- można się brać za zakupy. Bez takiej pomocy łatwo władować się w mieszkanie w słabym stanie technicznym. Zdecydowanie warto zainwestować w taką weryfikację przed zakupem.

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) W każdym razie przy inwestycji w dom warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy budowlanego. Wykonanie ekspertyzy budowlanej oferuje dr. inż. Przemysław Stawiarski, którego znajdziecie na stronie https://www.stawiarski.com.pl/. Sprawdźcie sami!

Piotr345@budnet.pl

(...) Tylko pamiętajcie, żeby weryfikować stan techniczny kupowanego mieszkania. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług rzeczoznawcy budowlanego. Autorytetem w tej branży jest dr. inż. Przemysław Stawiarski, o którym przeczytacie na tej stronie https://www.stawiarski.com.pl/. Warto sprawdzić!

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) Pamiętajcie tylko, żeby przed zakupem zweryfikować stan techniczny nieruchomości. To bardzo ważne, bo łatwo wejść na minę. Dlatego lepiej będzie skorzystać z pomocy dr. inż. Przemysława Stawiarskiego, żeby uniknąć problemów. Tutaj https://www.stawiarski.com.pl/znajdziecie więcej informacji.

Tomasz98@budowainfo.pl

(...) Ofert nie brakuje i łatwo nadziać się na mieszkanie w słabym stanie technicznym. Dlatego warto skorzystać z usług https://www.stawiarski.com.pl/dr. inż Przemysława Stawiarskiego, który zapewnia kompleksowe sprawdzenie nieruchomości. Sprawdźcie sami.

Radowsław72@remont.biz.pl

(...) Rozpoczęcie teraz budowy wymaga strasznie wysokich nakładów finansowych. Dlatego pamiętajcie, żeby weryfikować prace budowlane. Na stronie https://www.stawiarski.com.pl/znajdziecie namiary na dr. inż. Przemysława Stawiarskiego, który zajmuje się takimi rzeczami.

Majster@budnet.phorum.pl

(...) Rozważcie skorzystanie z opinii biegłego rzeczoznawcy budowlanego https://www.stawiarski.com.pl/ekspertyzy-budowlane. Dr inż. Przemysław Stawiarski wykonuje takie ekspertyzy, dzięki którym będziecie mieli informacje czy budynek został wykonany prawidłowo czy firma powinna coś poprawić.

Dr inż. Przemysław Stawiarski jako ogólnopolski biegły rzeczoznawca sądowy pracuje na terenie całej polski