Biegły Rzeczoznawca Budowlany | Ekspertyza Budowlana

Co to jest ekspertyza budowlana?

Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca dr inż. i absolwent prawa dowodowego

"Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | "Pan Przemysław Stawiarski jest osobą inteligentną i znakomicie wykształconą oraz posiada ponadprzeciętne rozeznanie w funkcjonnowaniu wymiaru sprawidliwości" - Prezes Sądu | Inni rzeczoznawcy budowlani polecają STAWIARSKI.COM.PL | STAWIARSKI.COM.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa budowlanego| Doświadczony biegły, rzeczoznawca, inżynier - postaw na STAWIARSKI.COM. PL | Tylko jedyny w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Co to jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyzy budowlanajest to dokument zawierajacy analizę rozważanego problemu i wskazujacy na wnioski końcowe. Tego typu opracowanie winno być sporządzone przez rzeczoznwcę lub eksperta budowlanego na podstawie oględzin, wizji lokalnej, analizy dokumentacji. Można wskazać, że opinia technicznajest prostrzą i tańszą wersją ekspertyzy budowlanej. Co do czynności obydwa dokumenty winny zostać sporządzone na podstawie analizy dokumentacji, wizji lokalnej oględzin, jak i każdy z dokumentów winien zawierać wnioski końcowe. Ekspertyza budowlana dodatkowo jest sporządzana na podstawie badań oraz ewentualnych obliczeń konstrukcyjnych jeżeli badany problem tego wymaga.

Kiedy potrzebna jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana sporządzana jest na różne potrzeby. Sporządza się ją dla potrzeb przedsądowych, sądowych, rozstrzygnięć sporów, identyfikacji wad i nieprawidłowości budowlanych, przed wykonaniem prac budowlanych, remontowych, zmieniających sposób użytkowania obiektu. Najczęściej ekspertyzę budowlaną sporządza sie w sytuacjach wystąpienia w budynkach awarii i usterek w konstrukcji jak pękanięcia ścian, zarysowań stropów czy także zawilgocenia lub zagrzybienia lokali. Opinię techniczną wykonuje się najczęściej dla potrzeb przedsądowych, sądowych, rozstrzygnięć sporów, identyfikacji wad i nieprawidłowości budowlanych, przed wykonaniem prac budowlanych, remontowych, zmieniających sposób użytkowania obiektu, przy czym bez wykonywania specjalistycznych badań i obliczeń konstrukcyjnych. Opinie techniczne sporządza się jako dokument wyjściowy, przedwstępny dla ekspertyz budowlanych aby wstępie rozpoznać problem. Jeżeli nie jest on rozwiązywalny na etapie opinii technicznej, wówczas sporządza się eksperyzę budowlaną z badaniami i obliczeniami konstrukcyjnym.

Na czym polega ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana jest zespół czynności analitycznych, badawczych i wnioskowania na podstawie przedmiotowych. Jest sporządzana przez rzeczoznawcę a dla Sądu przez biegłego sądowego w danej dziedzinie, na postanowienie organu procesowego. Ekspertyza może pełnić funkcję dowodu w postępowaniu sądowym. Ekspertyza budowlana winna zawierać w szczególności następujące pozycji :

 • określenie przedmiotu ekspertyzy budowlanej,
 • analizę dokumentacji,
 • wizję lokalną,
 • analizę stan prawnego,
 • analizę techniczną,
 • wnioski i zalecenia.

Kto może wydać ekspertyzę budowlaną?

Wyraźnie należy zazanaczyć, że ekspertyzę budowlaną może wydać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, posiadają stosowne uprawnienia budowlane ale co istone duży poziom wiedzy technicznej, doświadczenie. Przygotowując ekspertyzę budowlaną z wiedzą, że będzie zastosowana na późniejszym etapie sądowym ważne jest aby taka osoba, rzeczoznawca dysponnowała także wiedzą prawną. Ukończenie Wydziału Prawa przez rzeczoznawcę jest absolutnym dopełnieniem i uzupłnieniem wiedzy technicznej. Ekspertyzy budowlane winny być wykonywane przez osobę z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami. Osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, wiedzę techniczną i prawną. Ekspertyza sporządzona dopiero przez taką osobę jawi się jako pełna i nadająca się do rozstrzygnięć sądowych

Jak wygląda ekspertyza budowlana budynku?

Ekspertyza budowlana budynku ma na celu określanie stanu technicznego budynkui jego elementów. Jest do opracowanie przestawiane na podstawie przeprowadzonych analiz, wizji lokalnej, badań na miejscu wizji lokalnej lub pobranych próbek, a w szczególnych przypadkach przeprowadzenia obliczeń konstrukcyjnych. Obszarem sporządzenia ekspertyzy mogą być poszczególne elementy budynku jak fundamenty, ściany, stropy, więźba dachowa jak też jego elementy jak elewacje, izolacje termiczne, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Ekspertyza budowlana to kompleksowy dokument zawierający szczegółową analizę i wnioski dotyczące problemu budowlanego. Takie opracowanie jest opracowywane przez rzeczoznawcę lub eksperta budowlanego na podstawie oględzin, wizji lokalnej oraz analizy dokumentacji. Można określić, że opinia techniczna jest uproszczoną i bardziej ekonomiczną formą ekspertyzy budowlanej. Zarówno opinia techniczna, jak i ekspertyza budowlana są tworzone na podstawie analizy dokumentacji oraz oględzin terenu, a oba dokumenty powinny zawierać wnioski końcowe. Ekspertyza budowlana dodatkowo wymaga przeprowadzenia badań i ewentualnych obliczeń konstrukcyjnych, jeśli badany problem tego wymaga.

Kiedy potrzebna jest ekspertyza budowlana? Jest ona sporządzana z różnych powodów. Stosuje się ją w celach sądowych, rozstrzygania sporów, identyfikacji wad i nieprawidłowości budowlanych, przed przeprowadzeniem prac budowlanych, remontowych, zmianą sposobu użytkowania obiektu. Najczęściej ekspertyza budowlana jest opracowywana w przypadku wystąpienia awarii i usterek budynkowych, takich jak pęknięcia ścian, uszkodzenia stropów czy wilgoć i pleśń w pomieszczeniach. Z kolei, opinia techniczna często jest przygotowywana dla celów sądowych, rozstrzygania sporów, identyfikacji wad i nieprawidłowości budowlanych, przed planowanymi pracami budowlanymi czy remontowymi, bez konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań i obliczeń konstrukcyjnych. Opinie techniczne są tworzone jako dokument wstępny, który może prowadzić do późniejszej ekspertyzy budowlanej, jeśli problem nie jest rozwiązywalny w ramach opinii technicznej.

Ekspertyza budowlana to zestaw czynności analitycznych, badawczych i wnioskujących w oparciu o dany przedmiot. Jest ona sporządzana przez rzeczoznawcę, a w przypadku potrzeby sądu przez biegłego sądowego w danej dziedzinie, zgodnie z postanowieniem organu procesowego. Może ona stanowić dowód w procesie sądowym. Ekspertyza budowlana powinna zawierać szczegółowe informacje, w tym:

 • określenie przedmiotu ekspertyzy,
 • analizę dokumentacji,
 • przegląd terenu,
 • analizę stanu prawnego,
 • analizę techniczną,
 • wnioski i zalecenia.

Kto może wydać ekspertyzę budowlaną? Ekspertyzę budowlaną może sporządzić osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, posiadająca stosowne uprawnienia budowlane oraz rozległą wiedzę techniczną i doświadczenie. W przypadku, gdy taka ekspertyza ma być użyta w procesie sądowym, istotne jest, aby rzeczoznawca posiadał również wiedzę prawną, co jest znaczącym uzupełnieniem jego kompetencji. Posiadanie wykształcenia prawnego przez rzeczoznawcę jest istotne, aby ekspertyza mogła być używana w późniejszych rozprawach sądowych. Ekspertyzy budowlane winny być wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlanych.

Jak wygląda ekspertyza budowlana budynku? Ekspertyza budowlana budynku służy do określenia stanu technicznego obiektu i jego elementów. Jest ona opracowywana w oparciu o analizę, wizję lokalną, badania przeprowadzone na miejscu oględzin lub pobrane próbki, a w niektórych przypadkach, konieczne jest przeprowadzenie obliczeń konstrukcyjnych. Ekspertyza budowlana może dotyczyć różnych elementów budynku, takich jak fundamenty, ściany, stropy, a także jego elementy składowe, jak elewacje czy izolacje termiczne i przeciwwodne.

doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Co to jest ekspertyza budowlana doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Co to jest ekspertyza budowlana doktor inżynier prawnik biegły rzeczoznawca i sądowy Przemysław Stawiarski - Co to jest ekspertyza budowlana

Sprawdź inne artykuły!

Praktyka
Lat doświadczenia
Mobilność
Zasięgu w Polsce i Europie
Kontakt
Telefonów dziennie
Opracowania
Ekspertyz i opinii
Klient
1
Ty jesteś najważniejszy